O nas

Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia działa od 2004 r. Wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych – centrali związkowej, która zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju.

Jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego. Podlaska Federacja Związków pełni funkcję związku zawodowego reprezentującego  pracowników ochrony zdrowia.  Posiada doświadczenie w prowadzeniu dialogu społecznego poprzez opiniowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących ochrony zdrowia na trójstronnym szczeblu porozumienia pomiędzy pracodawcami, pracownikami a przedstawicielami rządu.

Podlaska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia jest organizatorem wielu debat, konferencji promujących dialog społeczny w zakresie rozwiązań legislacyjnych naruszających prawa pracowników. Celem  Federacji jest wspieranie działalności statutowej związków i organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji , a w szczególności:

  1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej zrzeszonym związkom zawodowym, organizacjom związkowym i ich członkom w celu ochrony interesów zbiorowych, jak i indywidualnych.
  2. Doradztwo zrzeszonym organizacjom związkowym w zakresie objętymi zadaniami zawiązków zawodowych.
  3. Zajmowanie stanowiska wobec władz państwowych i samorządowych.
  4. Współpraca i współdziałanie z organizacjami związkowymi w kraju i za granicą.
  5. Inicjowanie działań związków.

 

Eugeniusz Muszyc Przewodniczącym Podlaskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia jest Eugeniusz Muszyc od wielu lat związany z ruchem związkowym.

Eugeniusz Muszyc jest absolwentem Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie. Ukończył podyplomowe Studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1998 r. jest członkiem Zarządu Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego, gdzie służy pomocą mieszkańcom Białegostoku udzielając bezpłatnych porad dotyczących prawa spółdzielczego. Od czterech kadencji sprawuje obowiązki przewodniczącego Podlaskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia. Od 01.09.2013 r. do 28.02.2015 r, jako lider projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wraz ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, realizuje projekt „Akademia Rozwoju Dialogu Społecznego”. Projekt zajmuje się Promocją Dialogu Społecznego poprzez organizację działań z udziałem władz państwowych wszystkich szczebli, członków Związków Zawodowych, mediów, pracodawców, okręgowych inspektorów pracy, Partnerów Społecznych oraz ekspertów zaangażowanych w działania projektu.

Jest współorganizatorem powstania Podlaskiego Centrum Dialogu Społecznego, którego celem jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia dialogu społecznego, budowy kapitału społecznego w województwie podlaskim, rozpoznaniu i wypracowaniu rozwiązań dla problemów społecznych. W ramach działalności Centrum, prowadzone jest pogotowie eksperckie, w którym porad i konsultacji udzielają m.in. Społeczni Inspektorzy Pracy, negocjatorzy, członkowie Związków Zawodowych z doświadczeniem zawodowym i znajomością rynku pracy.

Eugeniusz Muszyc jest również współzałożycielem Podlaskiego Stowarzyszeniu na Rzecz Transplantologii. Jako Wiceprezes Stowarzyszenia inicjował wiele cennych poczynań na rzecz pomocy osobom chorym oraz potrzebującym pomocy w województwie podlaskim.

Ponadto Eugeniusz Muszyc jako koordynator, realizuje w 2015 r projekt w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy dla mieszkańców naszego województwa „Zapobiegania nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym przez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

16 grudnia 2015 r Eugeniusz Muszyc został wybrany na Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego. 22.12.2015 r. Marszałek Województwa Podlaskiego powołał go do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W styczniu 2016 r Prezydent Białegostoku powołał Eugeniusza Muszyca do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada Pożytku Publicznego swoim działaniem wzmocni społeczeństwo obywatelskie oraz zadba o rozwój współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Ma ona charakter opiniodawczy i konsultacyjny.

Czym jest Forum Związków Zawodowych?

fzzForum Związków Zawodowych jest ogólnopolską strukturą związkową (konfederacją) nie związaną formalnie z żadnym ugrupowaniem politycznym. Akcentując swoją polityczną niezależność Forum podkreśla konieczność wyzwolenia się polskiego ruchu związkowego z zaklętego układu dwubiegunowości inspirowanej głównie ideologią i ocenami historycznymi. Celem nadrzędnym Forum jest i pozostanie obrona interesów pracowników i ich rodzin. Każda z organizacji związków tworzących Forum Związków Zawodowych posiada własny, szczegółowy program działania, powiązany z realiami branży, w której funkcjonuje. Pozostawiając prawo do tak rozumianej autonomii programowej poszczególnym organizacjom, Forum Związków Zawodowych przyjmuje jedynie założenia ramowe, które nie pozostając w sprzeczności z programami jednostkowymi, stanowią ogólne wytyczne naszego działania.

GzjoAT1pq

Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych jest Dorota Gardias, była Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego, Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Przewodnicząca Zakładowej Organizacji OZZPiP w wojewódzkim szpitalu w Słupsku. Miłośniczka książek Oriany Fallaci, spacerów i smooth jazzu.

Działalność Forum zmierza w kierunku kształtowania nowoczesnych stosunków pracy, podnoszenia poziomu życia społeczeństwa, racjonalnego i partnerskiego dialogu z pracodawcami. Popiera wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu gospodarki, z wyłączeniem jednak działań pogarszających sytuację pracowników. Sprzeciwia się nieodpowiedzialnym zmianom w Kodeksie pracy. Nie zgadza się z opiniami niektórych organizacji pracodawców, którzy twierdzą, że dla pobudzenia gospodarki i zmniejszenia bezrobocia konieczne są zmiany ułatwiające rozwiązywanie stosunków pracy oraz ograniczenie uprawnień pracowniczych. Zmiany takie mogą jedynie doprowadzić do dalszego wzrostu bezrobocia. Forum popiera natomiast rozwiązania prowadzące do zmniejszenia obciążeń pracodawców.

Forum posiada strukturę terytorialno-branżową. Tworzy go 45 ogólnokrajowych i branżowych związków zawodowych zrzeszających razem blisko 500.000 członków. Jest reprezentatywne w myśl ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Powstało w styczniu 2002r. Jego siedziba znajduje się w Bydgoszczy. Forum należy do CESI -Europejskiej Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych.