Struktura organizacyjna

Komitet założycielski PF ZZ POZ
1. Eugeniusz Muszyc
2. Krzysztof Dariusz Boćkowski
3. Walentyna Chwaszczewska
4. Henryka Jagielska
5. Agnieszka Czyż
6. Maria Sworowska
7. Grzegorz Pietrołaj

Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania PF ZZ POZ
Zarząd

Sposób reprezentacji podmiotu
1. Do reprezentowania PF ZZ POZ upoważnieni są: Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego lub inny przedstawiciel zarządu w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez Przewodniczącego.
2. Do reprezentowania PF ZZ POZ w sprawach majątkowych i zaciągania zobowiązań upoważnia się Zarząd PF ZZ POZ.
3. Zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w ust.2 wymaga łącznego działania co najmniej dwóch członków zarządu, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy lub innego członka Zarządu, posiadającego pełnomocnictwo PF ZZ POZ.

Osoby wchodzące w skład Zarządu PF ZZ POZ:
1.   Eugeniusz Muszyc – Przewodniczący
2.   Danuta Iwaniuk – Zastępca Przewodniczącego
3.   Maria Sajewicz – Członek Zarządu

Organ nadzoru
Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Lucyna Sacharczuk – Przewodnicząca Komisji
2. Andrzej Czesław Grzanecki – Członek Komisji
3. Ewelina Stefania Chojnowska – Członek Komisji
4. Krzysztof Boćkowski – Członek Komisji
5. Jolanta Lewkowicz – Członek Komisji